Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος θά τελέσῃ τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ.ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος θά τελέσῃ τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ.

ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
Ἀρ. Πρωτ.: 565
Ἀρ. Διεκπ.: 178
Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Μαρτίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τήν Καθαράν Δευτέραν 18ην Μαρτίου ἐ.ἔ., πρώτην ἡμέραν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί ὥραν 5ην ἀπογευματινήν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θά τελέσῃ τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου («Κύριε τῶν Δυνάμεων...») εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ.
Διά τήν μετάβασιν καί ἐπιστροφήν τῶν εὐσεβῶν προσκυνητῶν θά ὑπάρχουν λεωφορεῖα, τά ὁποῖα θά ἐκκινήσουν τήν 11ην πρωινήν ἀπό τήν ἀφετηρίαν τοῦ ὑπεραστικοῦ ΚΤΕΛ.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς
Σημείωσις: Παρακαλοῦνται οἱ εὐλαβεῖς Κληρικοί. ὅπως ἀναγνώσουν τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα, ἐπ’ Ἐκκλησίας, περί τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας τῶν Κυριακῶν τῆς Ἀπόκρεω (10.3.2013) καί τῆς Τυρινῆς (17.3.2013).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου