Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 1936/881/27-9-2015 Σχολές Γονέων Ἱερᾶς μητροπόλεων Χίου

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 1936/881/27-9-2015 Σχολές Γονέων Ἱερᾶς μητροπόλεων Χίου

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ. 1936
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ.  881
Ἐν Χί­ῳ τῇ  27ῃ  Σεπτεμβρίου 2015
Μνήμη Καλλιστράτου μάρτυρος
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν
τῆς κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως
Ἐν­ταῦ­θα

Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι αἱ Σχολαί Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν θά λειτουργήσουν καί ἐφέτος, διά τρίτον ἔτος εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ  Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας πόλεως Χίου διά τούς ἐνδιαφερομένους ἐκ τῆς πόλεως Χίου, Κάμπου, Καμποχώρων, Θυμιανῶν καί Νεοχωρίου, εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ  Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Ἐρειθιανῆς Βροντάδου διά τούς ἐνδιαφερομένους ἐκ Βροντάδου καί Βορείου Χίου καί εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ  Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νενήτων διά τούς ἐνδιαφερομένους ἐκ τῆς Νοτίου Χίου.
Διά τόν μῆνα Ὀκτώβριον 2015 τό πρόγραμμα ἔχει ὡς ἀκολούθως:
Σάββατον 10 Ὀκτωβρίου 2015 ὥρα 6.30 μ.μ. εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Νενήτων.
Κυριακή 11 Ὀκτωβρίου 2015 ὥρα 6.30 μ.μ. εἰς τὴν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ν. Παναγίας Ἐρειθιανῆς
Κυριακή 18 Ὀκτωβρίου 2015 ὥρα 6.30 μ.μ. εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ.Ν. Παναγίας Εὐαγγελιστρίας.
Διὰ τάς ὁμιλίας τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου ἔχει ὁρισθῆ Εἰσηγητὴς ὁ κ. Παντελῆς Πρώιος, Διπλωματοῦχος Ψυχολόγος, μὲ θέμα:
«Ἡ ὄμορφη καί ἄχαρη ἐφηβεία».
Προσκαλοῦνται οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὅπως προσέλθουν καὶ παρακολουθήσουν τάς ὡς ἄνω ὁμιλίας, μετά τάς ὁποίας θά ὑποβάλλωνται ἐρωτήσεις καί θά ἀκολουθῇ συζήτησις.

Σημείωσις: Παρακαλοῦνται οἱ Εὐλαβ. Ἐφημέριοι, ὅπως ἀναγιγνώσκουν τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα κατά τάς Ἱ. Ἀκολουθίας ὡς καί πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θ. Λειτουργίας
α) τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτροπειῶν Νενήτων καί Πυργίου τήν 4ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.
β) τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτροπειῶν Βροντάδου καί Καρδαμύλων τήν 4ην καί 11ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.
γ) τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτροπειῶν Χίου, Κάμπου καί Χαλκείου τήν 11ην καί 18ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.
Κοινοποίησις: Τομεύς Γάμου καί Οἰκογενείας. ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου