Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2436/1163/Ἐν Χίῳ τῇ 3ῃ Δεκεμβρίου 2015 (ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Χί­ου κ. Μᾶρ­κος θά εὐ­λο­γή­σῃ εἰς τόν Ἱ. Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Χί­ου, τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2436/1163/Ἐν Χίῳ τῇ 3ῃ Δεκεμβρίου 2015 (ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Χί­ου κ. Μᾶρ­κος θά εὐ­λο­γή­σῃ εἰς τόν Ἱ. Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Χί­ου, τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν)

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἐν Χί­ῳ τῇ 3ῃ Δεκεμβ­ρί­ου 2015
Μνή­μη Νεομάρτυρος Ἀγγελῆ τοῦ ἐν Χίῳ

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 2436                                                        
Δι­εκπ. 1163

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως
Διά τοῦ πα­ρόν­τος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι  τήν 2αν Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2016, ἡ­μέ­ραν Σάββατον, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Χί­ου κ. Μᾶρ­κος θά εὐ­λο­γή­σῃ εἰς τόν Ἱ. Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Χί­ου, τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν:
α) Ὥρα 10.00 π.μ. τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Κλή­ρου τῆς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν καί τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν, καί
β) Ὥρα 11.00 π.μ. τῶν Ἱ­ε­ρο­ψαλ­τῶν τῶν Ἐνοριακῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, τῆς Σχο­λῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου «Μη­τρο­πο­λί­της Δι­ο­νύ­σιος Μπα­ϊ­ρα­κτά­ρης» καί τοῦ Ρα­δι­ο­φω­νι­κοῦ Σταθ­μοῦ τῆς Χια­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας «ΣΗΜΑΝΤΡΟ».

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+ Πρωτοπρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΓΕΟΜΕΛΟΣ

Σημείωσις: Παρακαλοῦνται οἱ Εὐλαβέστατοι Ἐφημέριοι, ὅπως ἀφ’ἑνός μέν προσέλθουν μετά τῶν οἰκογενειῶν των, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἐνημερώσουν τούς Ἱεροψάλτας τοῦ Ἱ. Ναοῦ των ὥστε νά συμμετάσχουν εἰς τήν Τελετήν ταύτην.
ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου