Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2569/ 1285/ Ἐν Χί­ῳ τῇ 15ῃ Δεκεμβ­ρί­ου 2015 (Σύ­να­ξις τῶν Ἀ­να­γνω­στῶν τῆς κα­θ’­ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως) E-mail Εκτύπωση PDF Ἐν Χί­ῳ τῇ 15ῃ Δεκεμβ­ρί­ου 2015 Μνή­μη Ἐλευθερίου ἱερομ. & Ἀνθίας μητρός αὐτοῦ Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 2569 Δι­εκπ. 1285 ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πρός Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον τῆς κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Διά τοῦ πα­ρόν­τος, γνω­ρί­ζο­μεν ὑ­μῖν ὅ­τι τήν Τρίτην 29ην Δε­κεμ­βρί­ου 2015 καί ὥ­ραν 11.00΄ π.μ. θέ­λει τε­λε­σθῆ εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου Σύ­να­ξις τῶν Ἀ­να­γνω­στῶν τῆς κα­θ’­ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν. Ὅ­θεν, παρακα­λοῦ­μεν ὑ­μᾶς ὅ­πως ἐ­νη­με­ρώ­ση­τε τούς Ἀ­να­γνώ­στας τῆς ὑ­με­τέ­ρας Ἐ­νο­ρί­ας διά νά προ­σέλ­θω­σιν καί συμ­με­τά­σχω­σιν εἰς τήν ἐν λό­γῳ Σύ­να­ξιν. Ἐ­πί δέ τού­τοις, ἐ­πι­κα­λού­με­νοι ἐ­φ’ ὑ­μᾶς τήν Χά­ριν τοῦ Κυ­ρί­ου ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, δι­α­τε­λοῦ­μεν με­τ’ εὐ­χῶν πα­τρι­κῶν. Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος + Πρωτοπρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΓΕΟΜΕΛΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2569/ 1285/ Ἐν Χί­ῳ τῇ 15ῃ Δεκεμβ­ρί­ου 2015 (Σύ­να­ξις τῶν Ἀ­να­γνω­στῶν τῆς κα­θ’­ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως)

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἐν Χί­ῳ τῇ 15ῃ Δεκεμβ­ρί­ου 2015
  Μνή­μη  Ἐλευθερίου ἱερομ. & Ἀνθίας μητρός αὐτοῦ
 Ἀ­ριθμ. Πρωτ.  2569
 Δι­εκπ. 1285                                   
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τς κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως
Διά το πα­ρόν­τος, γνω­ρί­ζο­μεν ὑ­μῖν ὅ­τι τήν Τρίτην 29ην Δε­κεμ­βρί­ου 2015 καί ὥ­ραν 11.00΄ π.μ. θέ­λει τε­λε­σθῆ ες τήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου Σύ­να­ξις τῶν Ἀ­να­γνω­στῶν τῆς κα­θ’­ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν.
Ὅ­θεν, παρακα­λοῦ­μεν ὑ­μᾶς ὅ­πως ἐ­νη­με­ρώ­ση­τε τούς Ἀ­να­γνώ­στας τῆς ὑ­με­τέ­ρας Ἐ­νο­ρί­ας διά νά προ­σέλ­θω­σιν καί συμ­με­τά­σχω­σιν ες τήν ν λό­γῳ Σύ­να­ξιν.
Ἐ­πί δέ τού­τοις, ἐ­πι­κα­λού­με­νοι ἐ­φ’ ὑ­μᾶς τήν Χά­ριν το Κυ­ρί­ου ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, δι­α­τε­λοῦ­μεν με­τ’ εὐ­χῶν πα­τρι­κῶν. 
Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+ Πρωτοπρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΓΕΟΜΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου