Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 509/265/Ἐν Χίῳ τῇ 29ῃ Φεβρουαρίου 2016 περί τῶν ἡμερῶν καί τοῦ χρόνου τελέσεως τῆς Προηγιασμένης Θ. Λειτουργίας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 509/265/Ἐν Χίῳ τῇ 29ῃ Φεβρουαρίου 2016 περί τῶν ἡμερῶν καί τοῦ χρόνου τελέσεως τῆς Προηγιασμένης Θ. Λειτουργίας

E-mail Εκτύπωση PDF
LOGOTYPO
Ἐν Χίῳ τῇ 29ῃ Φεβρουαρίου 2016
Μνήμη Ὁσίου Κασσιανοῦ τοῦ Ρωμαίου
Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 509
Δι­εκπ. 265
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Π ρ ό ς
Tόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
    Ὡς γνωστόν, ἡ περίοδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχήν κατανυκτική περίοδος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους παρέχουσα εἰς τούς πιστούς τήν σύν Θεῷ δυνατότητα πνευματικῶν κατορθώσεων δι’ ἐντονωτέρας ἀσκήσεως, νήψεως, νηστείας καί προσευχῆς.
   Ἡ Πνευματέμφορος καί Ἁγία μας Ἐκκλησία προτρέπει εἰς τήν ἀποδοχήν καί ἀνάληψιν τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ ἀγῶνος, ὥστε διά τῆς ταπεινώσεως καί μετανοίας νά ὁδηγηθῶμεν εἰς τήν ἀληθῆ αὐτογνωσίαν, ἀναγέννησιν καί ἀνακαίνισιν, εἰς τήν ἐν Χριστῷ καί κατά Χριστόν ζωήν.
   Πρός τοῦτο, ἐνισχύει τούς πιστούς διά τῆς συμμετοχῆς των εἰς πλῆθος Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν (Κατανυκτικός Ἑσπερινός, Ὄρθρος, Μέγα Ἀπόδειπνον, Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου) καί δή καί μάλιστα, ὑπέρ πάντα ταῦτα, διά τῆς κατόπιν προετοιμασίας συμμετοχῆς των εἰς τό Ἱερόν Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τοῦ Ἁγίου Σώματος καί τοῦ Τιμίου Αἵματος τοῦ Κυρίου μας, ὄχι μόνον κατά τά Σάββατα καί τάς Κυριακάς ἀλλά καί κατά τήν τέλεσιν τῆς Προηγιασμένης Θ. Λειτουργίας ἑκάστην Τετάρτην καί Παρασκευήν.
     Διά τοῦτο καί παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως ἐγγράφως ἐνημερώσητε τήν  καθ’ ἡμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν περί τῶν ἡμερῶν καί τοῦ χρόνου (πρωί ἤ ἀπόγευμα)  τελέσεως τῆς Προηγιασμένης Θ. Λειτουργίας εἰς τήν Ἐνορίαν ὑμῶν, ὥστε νά ἐξετάσῃ αὕτη τήν δυνατότητα τελέσεως ταύτης καί εἰς Ἐνορίας στερουμένας τακτικοῦ Ἐφημερίου διά τῆς καταρτίσεως σχετικοῦ προγράμματος, πρός ἁγιασμόν καί σωτηρίαν ψυχῶν.
Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+ Πρωτοπρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΓΕΟΜΕΛΟΣ
ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου